Lidmaatschap

Aanmeldingen voor het lidmaatschap van SC Excelsior gaan via het e-mailadres aanmeldingen@scexcelsior.nl. Als u vanuit dit e-mailadres een bevestiging krijgt dat u lid kunt worden krijgt u een link naar het ‘formulier aspirant-lid’. Er bestaan bij Excelsior lange wachtlijsten. Er worden elk jaar 40 kinderen aangenomen voor het kalenderjaar waarin ze 5 jaar worden. Aanmelden kan vanaf de vierde verjaardag. Bij de overige leeftijdsklassen worden slechts sporadisch leden aangenomen om teams te completeren. Slechts bij 35+ is ruimte voor competitievoetbal op zondag.

Het lidmaatschap van SC Excelsior houdt onder meer in:

 • bekendheid met de regels die aan het lidmaatschap zijn verbonden en die hieronder (uitvoering beleid persoonsgegevens) en bij ‘normen en waarden’ op deze website zijn te vinden, en,
 • toestemming voor het bewaren van opgevraagde persoonsgegevens en voor publicatie van namen bij teamindelingen en foto’s van elftallen en wedstrijdsituaties op de website en andere openbaar toegankelijke bronnen van Excelsior.
 • korting bij de aanschaf van een seizoenkaart voor de wedstrijden van Excelsior Rotterdam.

Onderaan deze pagina is de privacyverklaring van SC Excelsior opgenomen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u een mailtje sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming via info@scexcelsior.nl.

Alle leden zijn welkom bij de Algemene Ledenvergadering die doorgaans in oktober/november wordt gehouden. Alleen leden van 18 jaar en ouder hebben stemrecht. De ALV is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging en controleert het bestuur.

Contributie leden van SC Excelsior

Contributie-inning vindt plaats aan het begin van ieder seizoen. Wij sturen een factuur aan het bij ons bekende (email)adres. Het niet (tijdig) doorgeven van een (adres)wijziging ontslaat u niet van uw verplichting de contributie op tijd te betalen. De betalingstermijn is 30 dagen. Bij niet (tijdig) betalen van de contributie wordt een speelverbod opgelegd

 • spelende leden: 240 euro*
 • niet spelende leden: 130 euro**
 • donateurs: 85 euro***
 • inschrijfkosten 7×7-30+ competitie: 500 euro per team/jaar

* voor selectieteams geldt bovendien een verplicht kledingpakket.

** boven de 65 jaar 10 euro korting

*** Spelers van de opleidingsteams uit de Excelsior Jeugd Opleiding betalen een andere contributie.

Bij inschrijving tot 31 december is de volledige contributie verschuldigd, bij latere inschrijving brengen wij de helft van de contributie in rekening. Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen wordt geen restitutie verleend. Ook bij schorsingen blijft de volledige contributie verschuldigd.

De contributie kan worden overgemaakt op ABN/AMRO rekeningnummer: NL91 ABNA 0562 020608 tnv Sportclub Excelsior onder vermelding van het lid waarvoor wordt betaald en zijn/haar geboortedatum.

Als de contributie te hoog is ten opzichte van de inkomsten, kan onder voorwaarden een aanvraag worden gedaan voor vergoeding bij het jeugdsportfonds van de gemeente.

Het verplichte kledingpakket voor de selectieteams van Sportclub Excelsior, dus de eerste elftallen per leeftijdsklasse, kan worden aangeschaft via de webshop van voetbalstraat.nl. In het seizoen 2022-2023 gaat dat om de volgende trainingsset:

 • Trui Foor: euro 30,45
 • Broek Kuwas: euro 24,50
 • Shirt Maher: euro 18,20
 • Short Namli: euro 16,45
  • Totaal: 89,60 euro

Deze prijzen zijn na aftrek van 30% korting die leden krijgen in de voetbalstraat. Inloggen met code: scexcelsior.

Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming bij Sportclub Excelsior

Ieder heeft recht (…) op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, aldus art 10 van de Grondwet.

Dit recht op privacy is geconcretiseerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waar verplichtingen zijn opgelegd aan organisaties die persoonsgegevens beheren. Vertaald naar voetbalvereniging SC Excelsior gaat het er in de kern om dat met de persoonsgegevens van de leden verantwoord wordt omgegaan. Dat betekent onder meer dat leden expliciet toestemming moeten geven dat privacygevoelige informatie – voor bepaalde omschreven doeleinden – wordt bewaard en dat deze data worden beveiligd tegen diefstal. Het bestuur van SC Excelsior heeft op grond van deze uitgebreide wetgeving een aantal noodzakelijke acties in gang gezet. Per onderdeel komt dit in het onderstaande aan bod.

Vastlegging typen gegevens en doeleinden

Vastlegging verwerkte gegevens (inclusief foto’s) binnen de organisatie en wat er exact met deze gegevens gebeurt.

Ten behoeve van de teamindelingen en de contributiebetaling van haar leden slaat SC Excelsior zelf en/of namens haar privacygevoelige informatie op. De gegevens, inclusief pasfoto, worden ook gebruikt voor inschrijving bij de KNVB voor de deelname aan voetbalcompetities. Daarnaast worden gegevens van sponsors, leveranciers en andere relaties bewaard.

Op het inschrijfformulier, staan de gegevens die door of namens de club worden opgevraagd. De adresgegevens worden incidenteel ook gebruikt om leden te informeren over belangrijke onderwerpen voor de club, voor het uitnodigen voor informatiebijeenkomsten en voor aanbiedingen van sponsors. De club gaat met deze laatste drie genoemde doeleinden terughoudend om.

Samenvattend de doelen zoals opgenomen in het aanmeldformulier op een rijtje:

o             Aan- en afmelding van lidmaatschap, ook dat van de KNVB;

o             Communicatie over verenigingsaangelegenheden en sponsoring;

o             Samenstelling van teams;

o             Verbetering dienstverlening naar de leden;

o             Inning van contributie.

Toestemming bewaren van gegevens

Toestemming van de leden (ouders of verzorgers indien beneden de 18 jaar) en bezoekers voor het gebruik van de opgeslagen gegevens.

Personen die lid bij Excelsior willen worden, moeten bereid zijn toestemming te geven om enkele basisgegevens op te slaan. Tevens stemmen zij of hun wettelijke vertegenwoordigers in met de eventuele publicatie van elftalfoto’s, wedstrijdfoto’s en andere op complex Woudestein genomen foto’s. Deze beeldtenissen respectvol worden gebruikt, in beginsel in een sport-gerelateerde context. De foto’s worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Via het digitale inschrijfformulier wordt expliciet gevraagd om toestemming voor de omschreven doeleinden. Ook van alle bestaande leden wordt verwacht dat zij toestemmen in het gebruik van hun persoonsgegevens voor de omschreven doeleinden. Gezien de hoge kosten die hiermee gemoeid zouden gaan, en de beperkte verwachte respons van de leden, vragen wij de bestaande leden niet om expliciete toestemming. Wel kunnen zij bezwaar maken door een mail te sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via bestuur@scexcelsior.nl

Toegankelijkheid gegevens

Vastlegging wie er toegang tot deze gegevens heeft. Deze personen diondertekenen een geheimhoudingsverklaring.

Alle opgeslagen gegevens van de leden zijn toegankelijk voor bestuursleden van de vereniging SC Excelsior. Daarnaast hebben personen met de functie wedstrijdsecretaris en (technisch) coördinator toegang tot deze gegevens. Degenen die deze functies uitoefenen staan actueel vermeld onder organisatie op de website www.scexcelsior.nl. Uitsluitend contactgegevens (bijvoorbeeld via groepsapps of team-e-mails) zijn beschikbaar voor de trainers, leiders en verzorgers die binnen de vereniging SC Excelsior voor de betreffende leden zijn aangesteld. Personen die de beschikking krijgen over privacygevoelige gegevens van leden van de SC Excelsior tekenen een verklaring waarin zij geheimhouding beloven. Buitenstaanders krijgen geen toegang tot genoemde data.

Veiligheid opslag gegevens

De veiligheid van de data die zijn opgeslagen op eigen servers/computers of in dossiers binnen het pand, of het pand waar de database-gegevens bewaard worden, zijn gewaarborgd. Bij een data-lek, of anderszins verdwijnen van de persoonsgegevens of als deze gegevens in verkeerde handen komt, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 dagen gewaarschuwd.

SC Excelsior maakt gebruik van de laatste versies van beveiligingssoftware en virusscanners om digitale diefstal van haar computers tegen te gaan. Het ledenbestand met adresgegevens wordt digitaal opgeslagen bij de website-ondersteuner en de databeheerder sportlink die voor de knvb werkt. Hier is de laatste stand van beveiligingssoftware geïnstalleerd.

Papieren documenten die persoonsgegevens bevatten en voor de dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van de leden worden gebruikt, bevinden zich zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, achter slot en grendel. Het pand op complex Woudestein is met camera’s tegen diefstal en indringers beveiligd en wordt op afstand via een alarmsysteem bewaakt.

Registratie verwerkingen AVG

Er bestaat een register met alle verwerkingen, het gegevensbeschermingsbeleid en de digitale beveiliging.

De secretaris van het bestuur van de SC Excelsior is ook Functionaris Gegevensbescherming (FG), en is aanspreekpunt voor alle aspecten van het gegevensbeheer. Hij beheert een digitaal document met daarin alle relevante informatie op dit gebied. SC Excelsior valt niet onder de organisaties die een Data Protection Impact Assessment (DPIA) moeten uitvoeren omdat de gegevensverwerking geen hoog specifiek privacy-risico met zich meebrengt.

Rechten van de leden

De leden en relaties hebben recht om hun gegevens in te zien, hun gegevens te wijzigen, hun gegevens te laten wissen, de gegevens over te dragen en informatie in te winnen over hoe en waar hun gegevens zijn opgeslagen.

Zie hieronder de privacyverklaring van onze vereniging.

Privacyverklaring-SC Excelsior

 

Sponsors


73

72

Piet van Linschoten

Swinkels Family Brewers

71 Antonella Carletti & dochters
70 Martin Borsboom
69 Erik
68 Jos Goossen
67 Jan Willem Bartz
66 Ismail en Imraan Mrimare
65 Management & Pharmacy Saida Igalla
64 Erasmus Schoonmaakdiensten
63 Familie Cephe
62 Fred, Bauke, Wieger en Bente Romijnsen
61 www.erasmustalent.nl
60 ALP Shipping  BV- Team JO 12-3
59 PW Bedrukking
58 Nul10 badkamers & keukens
57 Familie Weustink
56 Beste Product van het jaar
55 YNNO bv
54 Rouwcentrum Alexander
53 Salet Uitvaartverzorging
52 MOJO
51 Job den Hamer
50 LaminaatXpress
49 Van Alphen Open Haarden
48 Familie Hoffmann
47 Familie van Stijn
46 Kantinecrew 2021/2022
45 Jeugdtrainers 21/22 SBV Excelsior
44 Familie Boutkabout
43 Familie Boutkabout
42 Familie Bandel
41 Marco Adriaansen
40 Supporter van SBV JO 10
39 Meertens en van Zanten
38 Financieel Bureau 10
37 Familie Maitimu
36 Erik Willaarts
35 Jaap Bontenbal +
34 Wim Bontenbal
33 de Klus Therapeut
32 Anoniem
31 Thomas en Felix
30 Familie van Altenburg
29 Reinout en Julius Meijboom
28 Uytam Verzekeringen & Hypotheken
27 Familie Uyrum
26 Casper en Simon Janssen
25 Kaj en Billie Platteschor
24 Betonnen paaltjes weg van parkeerterrein
23 Kinderen Bruins
22 Familie Rasenberg
21 Dicky en Cock van Zanten
20 Jeugdopleiding SBV Excelsior
19 Audrey Buijsrogge
18 een echte vriend van de Sportclub
17 Daan Bovenberg
16 Ferry de Haan
15 Bob de Lange
14 Wim Vriends
13 Familie van Ast
12 Familie d'Leon
11 Hans Slager
10 Bas Endlich
9 Andy en Patrick Pols
8 Sander Siegersma
7 Frank van de Vijver
6 Peter de Meijer
5 Thijs Provoost
4 Luuk Provoost
3 Marlon van der Goes
2 Joris de Caluwe
1 Simon Kelder