Lidmaatschap

Aanmeldingen voor het lidmaatschap van SC Excelsior gaan via het ‘formulier aspirant-lid’. Er bestaan bij Excelsior lange wachtlijsten. Er worden elk jaar 40 kinderen aangenomen voor het kalenderjaar waarin ze 5 jaar worden. Alleen kinderen die in de directe omgeving (+- 6 km) van Woudestein wonen worden aangenomen. Aanmelden kan vanaf de vierde verjaardag. Bij de overige leeftijdsklassen worden slechts sporadisch leden aangenomen om teams te completeren, en ook in beginsel uit de directe omgeving. Slechts voor 35+ spelers is er ruimte voor competitievoetbal op zondag; de woonplaats van het lid is hier niet van belang.

Het lidmaatschap van SC Excelsior houdt onder meer in:

 • bekendheid met de regels die aan het lidmaatschap zijn verbonden en die hieronder (uitvoering beleid persoonsgegevens) en bij ‘normen en waarden’ op deze website zijn te vinden, en,
 • toestemming voor het bewaren van opgevraagde persoonsgegevens en voor publicatie van namen bij teamindelingen en foto’s van elftallen en wedstrijdsituaties op de website en andere openbaar toegankelijke bronnen van Excelsior.

Onderaan deze pagina is de privacyverklaring van SC Excelsior opgenomen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u een mailtje sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming via bestuur@scexcelsior.nl.

Alle leden zijn welkom bij de Algemene Ledenvergadering die doorgaans in oktober/november wordt gehouden. De ALV is het hoogste besluitvormende orgaan van de vereniging en controleert het bestuur.

Contributie leden van SC Excelsior

Contributie-inning vindt plaats aan het begin van ieder seizoen. Wij sturen een factuur aan het bij ons bekende (email)adres. Het niet (tijdig) doorgeven van een (adres)wijziging ontslaat u niet van uw verplichting de contributie op tijd te betalen. De betalingstermijn is 30 dagen. Bij niet (tijdig) betalen van de contributie wordt een speelverbod opgelegd

 • spelende leden: 250 euro*
 • niet spelende leden: 130 euro
 • inschrijfkosten 7×7-30+ competitie: 500 euro per team/jaar

* voor selectieteams geldt bovendien een verplicht kledingpakket. Spelers van de opleidingsteams uit de Excelsior Jeugd Opleiding betalen een andere contributie.

Bij opzegging van het lidmaatschap gedurende het seizoen wordt geen restitutie verleend. Ook bij schorsingen blijft de volledige contributie verschuldigd.

De contributie kan worden overgemaakt op ABN/AMRO rekeningnummer: NL91 ABNA 0562 020608 tnv Sportclub Excelsior onder vermelding van het lid waarvoor wordt betaald en zijn/haar geboortedatum.

Als de contributie voor een jeugdlid te hoog is ten opzichte van de inkomsten van de ouders/wettelijk vergegenwoordigers, kan onder voorwaarden een aanvraag worden gedaan voor vergoeding bij het jeugdsportfonds van de gemeente.

Het  kledingpakket van Sportclub Excelsior, verplicht voor de selectieteams en aanbevolen voor de overige teams, kan worden aangeschaft via de webshop van voetbalstraat.nl. In het seizoen 2023-2024gaat dat om de volgende trainingsset:

 • Trui Foor: euro 30,45
 • Broek Kuwas: euro 24,50
 • Shirt Maher: euro 18,20
 • Short Namli: euro 16,45
  • Totaal: 89,60 euro

Deze prijzen zijn na aftrek van 30% korting die leden krijgen in de voetbalstraat. Inloggen met code: scexcelsior.

Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming bij Sportclub Excelsior

Ieder heeft recht (…) op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, aldus art 10 van de Grondwet.

Dit recht op privacy is geconcretiseerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waar verplichtingen zijn opgelegd aan organisaties die persoonsgegevens beheren. Vertaald naar voetbalvereniging SC Excelsior gaat het er in de kern om dat met de persoonsgegevens van de leden verantwoord wordt omgegaan. Dat betekent onder meer dat leden expliciet toestemming moeten geven dat privacygevoelige informatie – voor bepaalde omschreven doeleinden – wordt bewaard en dat deze data worden beveiligd tegen diefstal. Het bestuur van SC Excelsior heeft op grond van deze uitgebreide wetgeving een aantal noodzakelijke acties in gang gezet. Per onderdeel komt dit in het onderstaande aan bod.

Vastlegging typen gegevens en doeleinden

Vastlegging verwerkte gegevens (inclusief foto’s) binnen de organisatie en wat er exact met deze gegevens gebeurt.

Ten behoeve van de teamindelingen en de contributiebetaling van haar leden slaat SC Excelsior zelf en/of namens haar privacygevoelige informatie op. De gegevens, inclusief pasfoto, worden ook gebruikt voor inschrijving bij de KNVB voor de deelname aan voetbalcompetities. Daarnaast worden gegevens van sponsors, leveranciers en andere relaties bewaard.

Op het inschrijfformulier, staan de gegevens die door of namens de club worden opgevraagd. De adresgegevens worden incidenteel ook gebruikt om leden te informeren over belangrijke onderwerpen voor de club, voor het uitnodigen voor informatiebijeenkomsten en voor aanbiedingen van sponsors. De club gaat met deze laatste drie genoemde doeleinden terughoudend om.

Samenvattend de doelen zoals opgenomen in het aanmeldformulier op een rijtje:

o             Aan- en afmelding van lidmaatschap, ook dat van de KNVB;

o             Communicatie over verenigingsaangelegenheden en sponsoring;

o             Samenstelling van teams;

o             Verbetering dienstverlening naar de leden;

o             Inning van contributie.

Toestemming bewaren van gegevens

Toestemming van de leden (ouders of verzorgers indien beneden de 18 jaar) en bezoekers voor het gebruik van de opgeslagen gegevens.

Personen die lid bij Excelsior willen worden, moeten bereid zijn toestemming te geven om enkele basisgegevens op te slaan. Tevens stemmen zij of hun wettelijke vertegenwoordigers in met de eventuele publicatie van elftalfoto’s, wedstrijdfoto’s en andere op complex Woudestein genomen foto’s. Deze beeldtenissen respectvol worden gebruikt, in beginsel in een sport-gerelateerde context. De foto’s worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Via het digitale inschrijfformulier wordt expliciet gevraagd om toestemming voor de omschreven doeleinden. Ook van alle bestaande leden wordt verwacht dat zij toestemmen in het gebruik van hun persoonsgegevens voor de omschreven doeleinden. Gezien de hoge kosten die hiermee gemoeid zouden gaan, en de beperkte verwachte respons van de leden, vragen wij de bestaande leden niet om expliciete toestemming. Wel kunnen zij bezwaar maken door een mail te sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via bestuur@scexcelsior.nl

Toegankelijkheid gegevens

Vastlegging wie er toegang tot deze gegevens heeft. Deze personen ondertekenen een geheimhoudingsverklaring.

Alle opgeslagen gegevens van de leden zijn toegankelijk voor bestuursleden van de vereniging SC Excelsior. Daarnaast hebben personen met de functie wedstrijdsecretaris en (technisch) coördinator toegang tot deze gegevens. Degenen die deze functies uitoefenen staan actueel vermeld onder organisatie op de website www.scexcelsior.nl. Uitsluitend contactgegevens (bijvoorbeeld via groepsapps of team-e-mails) zijn beschikbaar voor de trainers, leiders en verzorgers die binnen de vereniging SC Excelsior voor de betreffende leden zijn aangesteld. Personen die de beschikking krijgen over privacygevoelige gegevens van leden van de SC Excelsior tekenen een verklaring waarin zij geheimhouding beloven. Buitenstaanders krijgen geen toegang tot genoemde data.

Veiligheid opslag gegevens

De veiligheid van de data die zijn opgeslagen op eigen servers/computers of in dossiers binnen het pand, of het pand waar de database-gegevens bewaard worden, zijn gewaarborgd. Bij een data-lek, of anderszins verdwijnen van de persoonsgegevens of als deze gegevens in verkeerde handen komt, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 dagen gewaarschuwd.

SC Excelsior maakt gebruik van de laatste versies van beveiligingssoftware en virusscanners om digitale diefstal van haar computers tegen te gaan. Het ledenbestand met adresgegevens wordt digitaal opgeslagen bij de website-ondersteuner en de databeheerder sportlink die voor de knvb werkt. Hier is de laatste stand van beveiligingssoftware geïnstalleerd.

Papieren documenten die persoonsgegevens bevatten en voor de dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van de leden worden gebruikt, bevinden zich zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, achter slot en grendel. Het pand op complex Woudestein is met camera’s tegen diefstal en indringers beveiligd en wordt op afstand via een alarmsysteem bewaakt.

Registratie verwerkingen AVG

Er bestaat een register met alle verwerkingen, het gegevensbeschermingsbeleid en de digitale beveiliging.

De secretaris van het bestuur van de SC Excelsior is ook Functionaris Gegevensbescherming (FG), en is aanspreekpunt voor alle aspecten van het gegevensbeheer. Hij beheert een digitaal document met daarin alle relevante informatie op dit gebied. SC Excelsior valt niet onder de organisaties die een Data Protection Impact Assessment (DPIA) moeten uitvoeren omdat de gegevensverwerking geen hoog specifiek privacy-risico met zich meebrengt.

Rechten van de leden

De leden en relaties hebben recht om hun gegevens in te zien, hun gegevens te wijzigen, hun gegevens te laten wissen, de gegevens over te dragen en informatie in te winnen over hoe en waar hun gegevens zijn opgeslagen.

Zie hieronder de privacyverklaring van onze vereniging.

Privacyverklaring-SC Excelsior

 

Sponsors


69 Antonella Carletti
68 Martin Borsboom
67 Erik
66 Jos Goossen
65 Jan Willem Bartz
64 Ismail en Imraan Mrimare
63 Familie Igalla
62 Erasmus Schoonmaakdiensten
61 Familie Cephe
60 Piet van Linschoten
59 www.erasmustalent.nl
58 ALP Shipping  BV
57 Familie Stepanjan
56 Joep Klomp
55 Familie Weustink
54 Beste Product van het jaar
53 YNNO bv
52 Rouwcentrum Alexander
51 Salet Uitvaartverzorging
50 MOJO
49 Nout den Hamer
48 Familie de Bruijne
47 Van Alphen Open Haarden
46 Familie Hoffmann
45 Familie Van Stijn
44 Kantinecrew 2021/2022
43 Familie Goudswaard
42 Familie Boutkabout
41 Familie Boutkabout
40 Familie Bandel
39 Marco Adriaansen
38 Supporter van SC 13-1
37 Meertens en Van Zanten
36 Financieel Bureau 10
35 Familie Maitimu
34 Erik Willaarts
33 Jaap Bontenbal +
32 Wim Bontenbal
31 de Klus Therapeut
30 Thomas en Felix
29 Familie Van Altenburg
28 Reinout en Julius Meijboom
27 Familie Uyrum
26 Casper en Simon Janssen
25 Kaj en Billie Platteschor
24 Familie Koetsier
23 Kinderen Bruins
22 Familie Rasenberg
21 Dicky en Cock van Zanten
20 Jeugdopleiding SBV Excelsior
19 Audrey Buijsrogge
18 Mayha Catering bv
17 Arnold van Ouwerkerk
16 een echte vriend van de Sportclub
15 Bob de Lange
14 Wim Vriends
13 Familie van Ast
12 Swinkels Family Brewers
11 Hans Slager
10 Bas Endlich
9 Andy en Patrick Pols
8 Sander Siegersma
7 Frank van de Vijver
6 Peter de Meijer
5 Thijs Provoost
4 Luuk Provoost
3 Marlon van der Goes
2 Joris de Caluwe
1 Simon Kelder