Normen en waarden

De Sportclub Excelsior benadert tegenstanders en scheidsrechters sportief en correct; zonder hen zou er geen voetbal zijn!

 

Klachtenprocedure

In voetbaltechnische zaken is de trainer verantwoordelijk; hij beslist over de speelwijze en het wisselbeleid. De trainer kan door de spelers of ouders worden verzocht uitleg te geven over belangrijke beslissingen, maar hij blijft zelf verantwoordelijk. Bij problemen of als het gedrag van de trainer zelf ter discussie staat is de (technisch) coördinator het eerste aanspreekpunt. In gezamenlijk overleg zal vervolgens getracht worden een oplossing te vinden. Mocht dit niet lukken, dan wordt het probleem voorgelegd aan het bestuur.

Het bestuur is eerste aanspreekpunt voor aangelegenheden die de club als geheel betreffen. Hier vallen de procedures, de communicatie en de financiën onder, en ook het gedrag van de coördinatoren. Het bestuur wordt altijd ingeschakeld bij problemen van meer ernstige aard.

In het geval het probleem een vertrouwelijk karakter heeft of de veiligheid in het geding is, kan de vertrouwenspersoon (zie onder) uitkomst bieden. Het bestuur is in alle gevallen eindverantwoordelijk.

 

Vertrouwenspersoon

Het bestuur van Sportclub Excelsior vindt het belangrijk dat voor alle betrokkenen bij de club sprake is van een veilige en vertrouwde omgeving. Wij hebben een Vertrouwenspersoon die ingeschakeld kan worden in situaties waarin de veiligheid van personen binnen de club in gevaar komt, er sprake is van ongewenst gedrag (waaronder seksuele intimidatie), alcohol- en/of drugsmisbruik, geweld, bedreiging, diefstal, vernieling etc. een

De vertrouwenspersoon bij Sportclub Excelsior is vanaf 2019 Hans Slager. Hans heeft zeer ruime ervaring in de sportwereld en is in het dagelijkse leven advocaat bij Vasteland Advocaten. Twee van zijn kinderen voetballen bij onze club.

Onze vertrouwenspersoon kan benaderd worden door spelers, ouders van spelers, leden, vrijwilligers, trainers en bestuurders. In de hoedanigheid van vertrouwenspersoon zet Hans Slager zich in om samen met alle betrokkenen bij Sportclub Excelsior te zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving binnen de club. De vertrouwenspersoon neemt meldingen aan, informeert betrokkenen over mogelijke vervolgstappen, draagt zorg voor procesbegeleiding en heeft een adviesrol in de richting van de vereniging en het bestuur.

Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er met de vertrouwenspersoon contact kan worden opgenomen zijn de navolgende:

 • Er is – in het algemeen – sprake van een handelswijze waardoor de veiligheid van personen binnen de club in gevaar komt;
 • Er is sprake van ongewenste gedragingen, waaronder (beschuldiging van) seksuele intimidatie;
 • Er is sprake van alcohol- en/of drugsmisbruik;
 • Er is sprake van diefstal of vernieling;
 • Er is sprake van geweld of bedreiging.

Binnen Sportclub Excelsior gelden normen en waarden. Deze normen en waarden zijn op deze pagina beschreven. Ook wordt verwezen naar gedragsregels van NOC-NSF. Als deze normen en waarden niet in acht worden genomen en gedragsregels worden overtreden, dan kan het bestuur sancties toepassen. Vanzelfsprekend zullen betrokken personen eerst worden gehoord. De vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld om te bemiddelen, in het proces een begeleidende rol te vervullen, dan wel informatie te verstrekken aan degene die de vertrouwenspersoon inschakelt. De vertrouwenspersoon heeft dus een bemiddelende en eventueel adviserende rol; indien gewenst kan dat in anonimiteit. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij het bestuur van Sportclub Excelsior.

 U kunt de Vertrouwenspersoon Sportclub Excelsior bereiken via:

 • telefoonnummer: 06-53270430
 • e-mail: slager@vastelandadvocaten.com

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is voor een belangrijk deel gebaseerd op de statuten van de vereniging. In de statuten worden momenteel enkele moderniseringen doorgevoerd.

Ze zijn hier te vinden: STATUTEN SC EXCELSIOR 2005

In het onderstaande staan de regels en richtlijnen voor leden, trainers en leiders vermeld. Tezamen met hetgeen op deze website onder organisatie staat vermeld over het bestuur, over missie en visie en over lidmaatschap fungeren ze als het huishoudelijk reglement van Sportclub Excelsior. Met de voorgestelde statutenwijziging zal ter besluitvorning ook een daarop gebaseerd huishoudelijk reglement worden voorgelegd aan de ALV.

Algemene normen en waarden

 • Excelsior en zijn leden behandelen alle mensen gelijkwaardig.
 • Als speler/speelster van Excelsior bent u sportief in woord en gebaar!
 • Roken en sport gaan niet samen; op Woudestein wordt niet gerookt.
 • Ongedisciplineerd gedrag tijdens de wedstrijd ten opzichte van de scheidsrechter, de tegenstander, de ouders of de omstanders langs het veld past niet bij Excelsior.
 • Begeleiders, trainers, medewerkers en leden van Excelsior onthouden zich van elke vorm van discriminatie of seksuele intimidatie, en volgen de gedragsregels die landelijk voor de sport zijn opgesteld (in NOC-NSF-verband). Bij wangedrag doet onze vereniging aangifte bij de politie.
 • In het geval dat leden zich niet gedragen in overeenstemming met de normen en waarden van Excelsior legt het bestuur sancties op. In geval van ernstige zaken (geweld, bedreiging, diefstal) kan dat betekenen dat een lid wordt geroyeerd.

Zie hier de link naar de gedragsregels van NOC-NSF

Cultuur Voetbal Sportclub Excelsior

verwachtingen ten opzichte van de leden

 1. Als missie geldt voor SC Excelsior ‘het zowel recreatief als prestatiegericht voetbal, voor jong en oud, op een laagdrempelige en plezierige manier mogelijk maken’. Visie hierachter is dat door met plezier te voetballen er positieve energie vrijkomt, waardoor talent eerder komt bovendrijven. Bovendien bevordert samen spelen saamhorigheid en correcte omgangsvormen. De cultuur die daarbij hoort en die we graag versterken vormt een sociaal veilige en prettige omgeving, waarbinnen alle kinderen die lid zijn van SC Excelsior met plezier kunnen sporten en ouders, gezinnen, vrijwilligers en scheidsrechters die meekomen, zich thuis voelen.
 2. Bij de club staan voetballen en ontspanning, op zowel recreatief als selectieniveau centraal. Vrijwilligerswerk wordt er gezien als een logische stap en niet als vervelende verplichting.
 3. Er bestaat een actief beleid om zoveel mogelijk kinderen en gezinnen te binden die rondom de club wonen. De club is natuurlijk open voor iedereen maar er is, vanwege de wachtlijsten, een voorrangsregeling voor gezinsleden van leden en voor kinderen die in de wijken rondom de club wonen. Zie ook: “Beleid aanname nieuwe spelers”.
 4. De vereniging SC Excelsior maakt onderscheid tussen selectievoetbal en recreatievoetbal. Er wordt beoogd zoveel mogelijk selectievoetballers zelf op te leiden vanuit de jongere jeugd. Instroom van buitenaf direct in selectieteams kan in bepaalde situaties wenselijk zijn, maar in beperkte mate. Indien er sprake is van invoeging van een speler van buitenaf zal er altijd overleg worden gepleegd met de Technisch Coördinator. Immers, de coördinator moet in staat zijn om eventuele kritiek ook te kunnen pareren en van alle zaken op de hoogte zijn. Spelers van buitenaf die eerst meetrainen zullen daarvoor ook eerst het daarvoor bestemde formulier moeten invullen en laten ondertekenen door hun huidige club.
 5. Recreatievoetbal draait grotendeels op de inzet van ouders als vrijwilligers (scheidsrechters, grensrechters, teammanagers, etc.), zij het met ondersteuning en begeleiding van het bestuur en technische staf. Ouders van nieuwe leden dienen zich hiervan bewust te zijn. Vanuit ieder team zal een groep ouders de teams zelf mede verzorgen.
 6. Bij indeling van teams wordt zoveel mogelijk gekeken naar gelijkwaardigheid van spelers in teams opdat alle spelers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Vooral in de jongere jeugd kan dit resulteren in jaarlijkse wijzigingen in teamsamenstellingen. Bij de indeling wordt echter waar mogelijk ook gekeken naar sociale effecten van de indeling. Een goede mix tussen beide krachten resulteert vanaf de oudere jeugd (O13 en hoger) tot de vorming van stabiele teams die vriendschappelijk met elkaar omgaan en voetbaltechnisch bij elkaar passen. Op deze wijze kunnen we de jeugd langer aan de club binden en voldoen wij aan de maatschappelijke functie voor de jeugd uit de wijken rondom de club.
 7. De eindverantwoordelijkheid voor de teamindeling ligt bij de Technisch Coördinator voor deze leeftijdsgroep, waarbij de interne scouting een adviserende rol heeft. Bij selectieteams ligt deze bij de technische staf en de selectietrainers, waarbij de TC toeziet op de bewaking van clubcultuur. Spelers zijn gehouden aan het team waarin de Technisch Coordinator, na overleg met trainers en scouting, ze heeft ingedeeld. Een verzoek om mee te doen bij een ander team moet door spelers worden opgevolgd.
 8. Het laten spelen van selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau, maar wel passend bij de gemiddelde natuurlijke doorstroom van talenten uit eigen jongste jeugd, garandeert dat ook de meer getalenteerde jongens zich op langere termijn thuis voelen bij de club en deze niet voortijdig verlaten. Zo is ook selectievoetbal op een zo hoog mogelijk niveau een onderdeel van de cultuur van de club, en niet een aparte groep.
 9. De ambitie is om met de selectieteams zo hoog mogelijk te spelen, onder voorwaarde dat de clubcultuur ook hier wordt geborgd. Voor selectievoetbal worden spelers ieder jaar opnieuw uitgenodigd op basis van inzichten van de technische staf. Het is nooit en voor niemand een recht. Het brengt extra faciliteiten met zich mee maar vraagt tevens om extra inzet en verantwoordelijkheden bij ouders en kinderen. Mocht uw kind worden uitgenodigd, maakt u dan een bewuste keuze. Het is nooit een verplichting.
 10. Van O19 en O17 jeugd selectievoetballers wordt een bewuste actieve bijdrage gevraagd bij de ontwikkeling en opleiding van de jongere jeugd. Vanaf de O15 selectie wordt dit gestimuleerd op vrijwillige basis.
 11. SC Excelsior houdt haar leden aan regels die gelden binnen club en complex. Voor het geval er toch ongewenst gedrag wordt waargenomen is er een protocol en een vertrouwenspersoon. Iedereen die actief is op de club bewaakt deze regels. Iedereen (aanwezig op de club of acterend namens de club) die zich hier niet aan houdt, kan worden aangesproken op zijn/haar gedrag, eventueel gevolgd door verdergaande maatregelen. Met name beschermt de club met deze handhaving de ouders die als vrijwilliger binnen de club actief zijn.
 12. De velden en faciliteiten van SC Excelsior zijn beperkt in capaciteit. Doorstroming van de huidige jongere jeugd naar de oudere jeugd legt een beperking op aan aanname van spelers in die oudere jeugd. Het bestuur bewaakt deze maximale capaciteit opdat we samen met de leden en hun familie de cultuur en kwaliteit kunnen blijven bewaken. Als we dit samen doen gaat het zeker lukken om ‘sportief succes’ en ‘plezier in sport’ in balans te houden!

Trainers en Leiders

 • Leiders/leidsters/teamouders en trainers/trainsters zijn het visitekaartje van Excelsior, zij handelen naar de normen en waarden van Excelsior.
 • De trainer is de enige die tijdens de wedstrijd aanwijzingen geeft aan de spelers. Bij zijn afwezigheid is dat de leider. Ouders die zich hiermee te nadrukkelijk bemoeien worden gecorrigeerd.
 • De leiders en trainers hebben altijd een voorbeeldfunctie voor de spelers van het team; zij zijn dus altijd correct in de handelingen rond de wedstrijd. Dit betekent onder meer niet roken en geen drank in de kleedkamer of langs de lijn. Bij het kunstgras wordt ook geen kauwgom gekauwd.\

Verwachtingen ten opzichte van de trainer

 • Trainers zijn zelf verantwoordelijk voor het aantal ballen dat zij voor hun team hebben gekregen.
  • Alleen trainers mogen in het ballenhok komen – spelers nooit!
  • Bij alle ballen wordt met een stift het team gemarkeerd;
  • Er worden tussen de teams geen ballen uitgeleend;
  • Spelers halen zelf, direct, de bal op die ze van het veld schieten;
  • De trainer controleert na afloop van de training of alle ballen weer verzameld zijn. Ballen die niet meer te vinden zijn, omdat ze bijvoorbeeld over het hek naar Trompenburg zijn geschoten, of zijn verdwenen uit de ballenkar, worden gemeld bij Herman of Bronno, en daar geregistreerd. Vanuit Trompenburg worden ballen de volgende dag doorgaans weer teruggegeven.
  • Er worden door de club geen extra ballen aangeschaft bij tekorten.

  – Trainers zijn verantwoordelijk voor de materialen die ze tijdens de trainingen gebruiken.

  • Trainers houden toezicht op de manier waarop de spelers de materialen verplaatsen, zoals goaltjes versjouwen. Er wordt niet mee gegooid.
  • Trainers spreken kinderen nadrukkelijk aan als zij in de netten van de goals hangen of de pionnen plattrappen.
  • Trainers zorgen voor het opruimen van alle materialen die zij gebruikt hebben tijdens de training.
  • Trainers melden het direct als er materialen kapot zijn bij Herman of Bronno, die dit registreren en zo mogelijk weer laten repareren.

  – Trainers, samen met elftalleiders of teamouders, zijn verantwoordelijk voor de wedstrijdkleding.

  • Alle kleding die tijdens de wedstrijden wordt gebruikt wordt door de trainer of teamouder na afloop van de wedstrijd gecontroleerd voordat zij het inleveren bij het washok;
  • De kleding wordt netjes gesorteerd in de tas geplaatst. Dat betekent niet binnenstebuiten en sokken worden uit elkaar getrokken. Bij het wassen worden vaak shirts van verschillende teams met elkaar gewassen, daarom is sorteren belangrijk. Trainers brengen de spelers respect bij voor degenen die de was doen.
  • Kapotte of verdwenen kleding wordt direct gemeld bij Herman of Bronno, die dit registreren.
  • Bij de teams die de kleding vanwege Corona-beperkingen mee naar huis krijgen, zijn de spelers/ouders zelf verantwoordelijk voor hun tenue. Deze kleding mag uitsluitend tijdens wedstrijden worden gedragen. Als de tenues niet meer compleet zijn meldt de trainer dit bij Herman of Bronno, die dit registreren, en vervolgens maatregelen treffen.

Verwachtingen ten opzichte van de leider/teamouder

 • communicatie over wedstrijden in samenwerking met de trainer.
 • Als er in het team spelers zijn waarvan de adresgegevens gewijzigd zijn, meldt de leider dit bij de wedstrijdsecretaris en coördinator; zelf houdt hij/zij een lijst van telefoonnummers/e-mailadressen bij.
 • Haalt de wedstrijdkleding uit de wasruimte op en levert deze – na telling – ordelijk en niet binnenstebuiten weer daar in, direct na de wedstrijd. Bij een thuiswedstrijd krijgt hij/zij de kleding in een plastic wasmand en bij een uitwedstrijd zit de kleding in een sporttas.
 • Regelt de grensrechter / scheidsrechter indien nodig.
 • Indien spelers regelmatig afwezig zijn, bijvoorbeeld door langdurig ziek of geblesseerd zijn, meldt de leider/teamouder dit aan de coördinator.
 • Het is altijd mogelijk dat er spelers van uw team tijdens het seizoen in een ander team geplaatst worden; spelers dienen hier – in overleg – aan mee te werken.

De leider/teamouder bij de uitwedstrijd

 • Bij uitwedstrijden organiseert u het vervoer vanaf Woudestein; voor het hele team; in overleg kan daar van worden afgeweken.
 • Bij aankomst voor de uitwedstrijd dient u zich altijd te melden bij het bestuur of de jeugdcommissie van de club waar u op bezoek bent.
 • Na de wedstrijd zamelt u de kleding in en controleert of alles weer aanwezig is.
 • U ziet erop toe dat de kleedkamer schoon wordt achtergelaten.
 • Voor vertrek bij uitwedstrijden meldt de leider zich af bij het bestuur (of hun vertegenwoordigers) van de thuisspelende ploeg en levert u de sleutel van de kleedkamer weer in.

De leider en het wedstrijdformulier

 • Voor zover van toepassing vult u voor aanvang van de wedstrijd altijd eerst het wedstrijdformulier in met de namen en spelersnummers via de app. wedstrijdzaken van voetbal.nl.
 • Als er spelers met gele of rode kaarten zijn genoteerd, geeft u dit door aan de wedstrijdsecretaris (Herman Brinkman).
 • De betrokken speler dient bij een rode kaart direct op de wedstrijddag een verweerschrift in te vullen. Dit gaat in nauw overleg met de wedstrijdsecretaris.
 • Eventuele ongevallen die zich tijdens de wedstrijd voordoen, vermeldt u ook op het wedstrijdformulier en geeft u zo spoedig mogelijk door aan de wedstrijdsecretaris van Excelsior.

De leider en het team

Initiatieven om – eventueel buiten het voetbal – aan teambuilding te doen worden van harte toegejuicht. Wel moet het betaalbaar blijven voor alle spelers uit een team. Daarom kan voor extra -vrijwillige- teamactiviteiten per seizoen niet meer dan 50 euro van een speler worden gevraagd. Melding bij de verantwoordelijken van de club is vereist. Wedstrijden en toernooien kunnen uitsluitend worden aangenomen na voorafgaand overleg met de wedstrijdsecretaris.

De leiders, teamouders en trainers zijn de ogen en oren van de club; zij zijn zeer belangrijk om onze leden de basis van een gezonde vereniging over te brengen. Meld eventuele misstanden daarom zo spoedig mogelijk aan de technisch coordinator of zo nodig het bestuur.

Afspraken op Woudestein

Graag geeft onze club meer leden de kans om zich bij ons aan te sluiten, maar door deze groei is het wel belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken op ons terrein houdt.

– Het is echt nodig om op tijd te komen, zowel bij wedstrijden als trainingen. Door de drukte laat het wedstrijdschema geen vertraging toe;

– Ouders en andere geïnteresseerden houden zich achter de hekken op, anders wordt het zeer onoverzichtelijk en is de kans te groot dat het wedstrijdverloop wordt gestoord. Ouders bemoeien zich niet met de wedstrijd; aanwijzingen komen van de trainer.

– In de kantine worden geen zelf meegebrachte consumpties genuttigd; de tafels worden na afloop opgeruimd (flesjes en glazen op de bar), anders kost het onze vrijwilligers te veel tijd om het allemaal op te ruimen;

– toiletten worden netjes achter gelaten; WC-papier kan worden gevraagd bij de bar. Ouders worden verzocht erop toe te zien dat kleine kinderen de WC-rollen niet in het toilet gooien (dit heeft herhaaldelijk geresulteerd in kostbare ontstoppingsacties);

– na afloop van de wedstrijden helpen ouders zo nodig met het opruimen van de materialen zoals doeltjes en pionnen, anders komt er te veel terecht op de schouders van onze vrijwilligers.

– kleding wordt netjes ingeleverd door de leiders, dat betekent niet binnenste-buiten of in bolletjes (sokken) in de mand kieperen; de leider telt na afloop of de tenues compleet zijn;

– kleedkamers worden schoon achtergelaten, de laatste haalt een trekker over de vloer, zodat de volgende groep niet in de modder binnenkomt; flesjes en doppen worden opgeruimd;

– roken hoort niet thuis in de kleedkamer; langs het veld staan bakken om de peuken in te doen, anders kost het onze vrijwilligers heel veel tijd om alle peukjes (en dopjes) weer op te ruimen;

– kunstgras en roken gaan niet samen, net zo min als kunstgras en snoep of etenswaren, vooral kauwgom is heel moeilijk uit het kunstgras te verwijderen;

– Bij de Knvb-competities laten de leiders in de bestuurskamer weten wat het resultaat was van hun wedstrijd; zodat ook duidelijk wordt dat de wedstrijd is afgelopen;

– Ongedisciplineerd gedrag tijdens de wedstrijd ten opzichte van de scheidsrechter, de tegenstander, de trainers, de ouders of de omstanders langs het veld past niet bij Excelsior;

– Opzeggen van het lidmaatschap gebeurt voor 1 juli. Daarna is contributie verschuldigd voor het volgende seizoen. Dit omdat Excelsior de spelers aanmeldt bij de Knvb, en daar ook een bijdrage voor moet betalen.

– Als er problemen zijn, eerst de trainer aanspreken en vervolgens de coördinator. In laatste instantie kan contact opgenomen worden met het bestuur;

– In geval van problemen die een vertrouwelijk karakter hebben kan onze ervaren vertrouwenspersoon Hans Slager worden benaderd.

Wij denken dat als iedereen zich hieraan houdt, er nog beter kan worden voorzien in de missie van onze vereniging: realiseren van zowel recreatief als prestatiegericht voetbal, voor jong en oud, op een laagdrempelige en plezierige manier …

 

…als we allemaal ons best doen, blijft het een voorrecht om lid te zijn van Excelsior…

 

Zie hier de Presentatie Ouderavond Middenbouw 2 oktober 2018 over de cultuur bij SC Excelsior.

Gedragsregels voor trainers en leiders: Gedragsregels voor trainers

Basisregels: Afspraken bij Excelsior

Afspraken met trainers: Afspraken materialen en ballen

Sponsors


74

73

Familie Goudswaard

Joep Klomp

72 Familie Stepanjan
71 Piet van Linschoten
70 Swinkels Family Brewers
69 Antonella Carletti
68 Martin Borsboom
67 Erik
66 Jos Goossen
65 Jan Willem Bartz
64 Ismail en Imraan Mrimare
63 Management & Pharmacy Saida Igalla
62 Erasmus Schoonmaakdiensten
61 Familie Cephe
60 Fred, Bauke, Wieger en Bente Romijnsen
59 www.erasmustalent.nl
58 ALP Shipping  BV- Team JO 12-3
57 PW Bedrukking
56 Nul10 badkamers & keukens
55 Familie Weustink
54 Beste Product van het jaar
53 YNNO bv
52 Rouwcentrum Alexander
51 Salet Uitvaartverzorging
50 MOJO
49 Nout den Hamer
48 LaminaatXpress
47 Van Alphen Open Haarden
46 Familie Hoffmann
45 Familie van Stijn
44 Kantinecrew 2021/2022
43 Jeugdtrainers 21/22 SBV Excelsior
42 Familie Boutkabout
41 Familie Boutkabout
40 Familie Bandel
39 Marco Adriaansen
38 Wim Mast
37 Meertens en van Zanten
36 Financieel Bureau 10
35 Familie Maitimu
34 Erik Willaarts
33 Jaap Bontenbal +
32 Wim Bontenbal
31 de Klus Therapeut
30 Thomas en Felix
29 Familie van Altenburg
28 Reinout en Julius Meijboom
27 Familie Uyrum
26 Casper en Simon Janssen
25 Kaj en Billie Platteschor
24 Familie Koetsier
23 Kinderen Bruins
22 Familie Rasenberg
21 Dicky en Cock van Zanten
20 Jeugdopleiding SBV Excelsior
19 Audrey Buijsrogge
18 een echte vriend van de Sportclub
17 Daan Bovenberg
16 Ferry de Haan
15 Bob de Lange
14 Wim Vriends
13 Familie van Ast
12 Familie d'Leon
11 Hans Slager
10 Bas Endlich
9 Andy en Patrick Pols
8 Sander Siegersma
7 Frank van de Vijver
6 Peter de Meijer
5 Thijs Provoost
4 Luuk Provoost
3 Marlon van der Goes
2 Joris de Caluwe
1 Simon Kelder